Golfikindlustus

Kindlustus Eesti Golfi Liidu liikmetele 01.04.2021-31.03.2022

Eesti Golfi Liidu ja LHV Kindlustuse koostööna on alates 01.04.2021 kõikide Eesti Golfi Liidu liikmetel kehtiv kindlustuskaitse, mis aitab mõningate golfimänguga kaasnevate ootamatustega paremini toime tulla. Kindlustuskaitse kehtivuse eelduseks on liikme poolt tasutud oma koduklubi liikmemaks. Hüvitatakse juhtumid, mis on toimunud golfimängimisel ametlikel golfiväljakutel (v.a. USA ja Kanada).
Hole-in-one hüvitist käesoleva aasta leping ei kata.

Kaitse kehtib:

 • tahtmatu isikukahju (kehavigastus, tervisekahjustus, surm) tekitamisel kolmandale isikule (sh ka teisele EGL liikmele);
 • tahtmatu esemekahju (otsene varaline kahju) tekitamisel kolmandale isikule (sh ka teisele EGL liikmele);
 • EGL liikmele kolmanda isiku poolt (mängija, kes ei ole EGL liige) tekitatud isikukahjudele.

Kindlustuskaitse ei kehti alla 7-aastaste, üle 89-aastaste ja professionaalsete golfimängijate suhtes.

Hüvitispiirid:

 • Isikukahju 100 000 €
 • Esemekahju 50 000 €
 • Kindlustatud isikule tekitatud isikukahju 15 000 €
 • Omavastutus 50 €

Hüvitise saamiseks:

 • tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe nädala jooksul pärast kindlustusjuhtumist teadasaamist;
 • on oluline, et kohapeal õnnetusjuhtumi järgselt oleks olukord võimalikult täpselt jäädvustatud ja dokumenteeritud (sh fotod, kannatanu kontaktandmed, seletuskirjad vm);
 • on tarvis tunnistajate korral võtta nende andmed ja võimalusel kirjalikud ütlused;
 • kehavigastuse tekkimisel esitada arstitõend, kinnitus vigastustest, ravikuludest ning lisaks politseiraport kahju toimumise kohta;
 • edasta materjalid aadressile:  kahjud@lhv.ee
 • kindlustusandjal on õigus küsida lisaks täiendavaid kahjunõuet toetavaid dokumente.